Późniejsza data na wydruku z CEIDG niż na złożonej ofercie

wydruk z ceidg

Poniżej przykład z praktyki przy uzupełnianiu brakujących dokumentów:

Wykonawca złożył ofertę w terminie, ale nie załączył wydruku z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwał wykonawcę do uzupełnienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załącza jednak wydruk z CEIDG na dzień złożenia odpowiedzi na wezwanie. Następnie wykonawca zostaje wykluczony z postępowania z powodu błędnego uzupełnienia odpisu z CEIDG.

Jak w takim przypadku uzupełnić brakujące dokumenty by nie zostać wykluczonym?

Samo załączenie wydruku z CEIDG z datą późniejszą niż na dzień otwarcia ofert jest niewystarczające, gdyż z takiego wydruku nie wynika, czy wykonawca na dzień składania ofert podlegał wykluczeniu z postępowania czy nie. Zamawiający ma podstawę do wykluczenia wykonawcy. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia.

Rozwiązaniem może być pobranie ze strony ze strony http://prod.ceidg.gov.pl tzw. „historii wpisu”, która zawiera informacje o wcześniejszych zmianach danych udostępnianych w ewidencji działalności gospodarczej, tj. jakie były aktualne wpisy w ewidencji w określonym przedziale czasowym.

Wykonawca przygotowując odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków powinien załączyć oba dokumenty, tj. aktualny wydruk z CEIDG oraz całą historię wpisu, zaznaczając jednocześnie, że mimo iż data obu dokumentów jest późniejsza niż data otwarcia ofert, to z obu łącznie przedłożonych dokumentów wynika, iż na dzień składania ofert nie było podstaw do jego wykluczenia. Treść obu dokumentów wskazuje jednoznaczne jakie zmiany zostały dokonane w okresie do 6 miesięcy przed terminem składania ofert a datą aktualnego wydruku.

Zamawiający otrzymując wydruk z CEIDG wraz z historią wpisu nie powinien oceniać jedynie daty sporządzenia wydruku, ale przeanalizować okoliczności wskazane przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie.

By uniknąć na przyszłość takich sytuacji dobrym rozwiązaniem jest ściąganie przez wykonawcę wydruku ze strony CEIDG raz na miesiąc i przechowywanie pliku PDF na komputerze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *