Pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej

pełnomocnictwo

Oferty przygotowywane są często do ostatniej chwili. Gdy oferta jest już prawie gotowa, niekiedy zdarza się, że brakuje kogoś z zarządu lub właściciela działalności gospodarczej by móc wysłać ofertę, a czas nagli. By uniknąć takich sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze przygotowanie pisemnego pełnomocnictwa dla pracownika, który w imieniu właściciela firmy podpisze odpowiednie dokumenty.

Przygotowując pełnomocnictwo warto zwrócić uwagę na kilka elementów, których nie powinno zabraknąć. W razie wątpliwości co do treści dokumentu pełnomocnictwa zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia braków.

Podstawowe elementy pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące elementy:

1) data i miejsce wystawienia pełnomocnictwa;

2) wskazanie osoby, której udzielane jest pełnomocnictwo przez wskazanie jej imienia i nazwiska i nr dowodu osobistego. Przy nowych dowodach adres zamieszkania nie jest podawany, dlatego w pełnomocnictwie nie jest wskazane podawanie adresu, którego nie można już zweryfikować na podstawie dowodu;

3) wskazanie podmiotu, który ma być reprezentowany (nazwa firmy i jej adres);

4) wskazanie zamawiającego oraz nazwy postępowania o zamówienie publiczne, chyba że pracownik ma stałe pełnomocnictwo do podejmowania czynności przy każdej składanej ofercie;

5) zakres pełnomocnictwa (o tym mowa poniżej);

6) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, tj. członka zarządu lub podpis właściciela działalności gospodarczej.

Zakres pełnomocnictwa

Problemy powstają przy sformułowaniu czynności, do których upoważnia się danego pracownika. Udzielone pełnomocnictwo może obejmować wszystkie lub konkretne czynności związane z ubieganiem się firmy o udzielenie zamówienia. Poniżej przedstawiam przykłady zakresu czynności:

  • podpisanie pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • podpisanie oferty,
  • prawo do złożenia, podpisania i udzielania wyjaśnień w zakresie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wszelkich innych dokumentów związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • podpisanie wniosku o zapoznanie się z treścią złożonych ofert,
  • prawo do złożenia, podpisania i udzielania wyjaśnień w zakresie wniosku o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń wymaganych na etapie kwalifikacji do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
  • negocjowanie warunków realizacji zamówienia oraz warunków umowy w postępowaniach prowadzonych w trybach negocjacyjnych,
  • prawo do złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą lub braku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
  • podejmowanie innych decyzji i czynności prawnych, składania oświadczeń wiedzy i woli w związku z ubieganiem się firmy o udzielenie zamówienia publicznego,
  • podpisanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Warto rozważyć przygotowanie stałego pełnomocnictwa dla pracownika, który będzie podejmował czynności w imieniu swojego pracodawcy w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wtedy dokument pełnomocnictwa nie będzie zawierał wskazania nazwy konkretnego postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *