O blogu

Niniejszy blog poświęcony jest tematyce prawa zamówień publicznych. Stanowi praktyczne kompendium wiedzy na temat problemów występujących zarówno przy przygotowywaniu postępowania o udzielenie zamówienia, składaniu oferty lub wniosku o dopuszczenie, zawieraniu umowy w sprawach zamówień publicznych, jak i na etapie realizacji zamówienia publicznego.

Treść bloga jest przygotowywana w oparciu o aktualny stan prawny obowiązujący w chwili tworzenia wpisów. Czytelnicy znajdą również bieżące informacje o zmianach w obowiązujących przepisach, jak i aktualne orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zamówień publicznych.

Blog skierowany jest nie tylko do osób pracujących na rzecz wykonawców, ale również do osób wykonujących czynności dla zamawiających.