Zamawiający a umowa konsorcjum

Zamawiający a umowa konsorcjum

Dziś zapraszam Cię do przeczytania pierwszego z artykułów cyklu poświęconemu konsorcjum.

Umowa konsorcjum zawierania jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W samej ustawie PZP nie ma za wiele przepisów odnoszących się do konsorcjum, poza art. 23 oraz art. 141. Do umowy tej jako umowy nienazwanej (czyli nieprzewidzianej wprost w kodeksie cywilnym) zastosowanie ma zasada swobody umów. Zasada ta oznacza, że strony konsorcjum mogą swobodnie kształtować treść umowy, o ile nie jest ona sprzeczna z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Przy sporządzaniu umowy konsorcjum warto zajrzeć do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający coraz częściej określają minimalne warunki dla umowy konsorcjum. Najczęściej są to:

1. oznaczenie stron umowy

2. określenie celu gospodarczego powstania konsorcjum

Jest to wspólne złożenie oferty oraz wspólna realizacja zadania publicznego przez strony konsorcjum. Wystarczy podać nazwę inwestycji i jej lokalizacji oraz określić zamawiającego.

3. sposób reprezentacji konsorcjum

Wykonawcy są zobowiązani wybrać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem jest najczęściej Lider Konsorcjum.

4. wskazanie zadań i działań każdego konsorcjanta

Umowa konsorcjum powinna określić zakres prac, jaki wykona każdy ze konsorcjantów.

5. zapis o solidarnej odpowiedzialności wszystkich konsorcjantów za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zapis wymagany art. 141 ustawy PZP.

6. czas obowiązywania umowy konsorcjum

Umowa konsorcjum nie może trwać krócej niż realizacja zadania publicznego, wliczając w to okres udzielonej gwarancji.

7. zakaz rozwiązania umowy poprzez jakiekolwiek działanie konsorcjantów

Dotyczy to możliwości rozwiązania konsorcjum przed upływem końca realizacji zadania publicznego.

8. zakaz zmiany uczestników konsorcjum przez okres realizacji zamówienia.

 

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymagają przedłożenia umowy konsorcjum wykonawców, których oferta została wybrana. Nie mogą natomiast domagać się tego na etapie składania ofert. Niestety w praktyce nadal spotyka się takie zapisy w specyfikacjach.

 

Nowe dyrektywy unijne

Nowa dyrektywa klasyczna 2014/24/UE w art. 19 ust. 2 i 3 przewiduje nadal możliwość wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże pojawiły się pewne nowości.

Dyrektywa dopuszcza, by zamawiający w specyfikacji precyzowali, w jaki sposób konsorcjum ma spełniać warunki udziału w postępowaniu. Dyrektywa umożliwia także odmienne określenie warunków realizacji zamówienia przez konsorcjum. W obu przypadkach musi być to jednak „obiektywnie uzasadnione i proporcjonalne”.

Biorąc pod uwagę zapisy nowej dyrektywy mała nowelizacja PZP (jeszcze nie uchwalona) przewiduje dodanie do art. 23 obowiązującej ustawy PZP nowego ust. 5 i 6:

„5. Zamawiający może określić szczególny sposób spełnienia przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-5 pod warunkiem, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia, a w przypadku zamówień sektorowych również sposób, w jaki mają spełnić wymogi dotyczące systemu kwalifikowania wykonawców.
6. Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.”