Mała nowelizacja ustawy PZP

Nowy rząd przygotował już projekt ustawy prawa zamówień publicznych. Ostatecznie zdecydował się na tzw. małą nowelizację czyli wprowadzenie obowiązkowych zmian wymaganych przez nowe dyrektywy unijne dotyczące zamówień publicznych. Tym samym zrezygnowano z projektu ustawy przygotowanej przez poprzedni rząd. Polska jak i inne kraje Unii Europejskiej ma obowiązek implementować zapisy dyrektyw do 18 kwietnia 2016 r.

Na stronie biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce proces legislacyjny znajdziesz tekst proponowanych zmian. Podaję bezpośredni link do strony: http://uzp.bip.gov.pl/projekty-ustaw/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-z-dnia-19-01-2016-r-zostal-skierowany-do-uzgodnien-i-konsultacji.html

Nowelizacja choć zwana małą jest dość obszerna. Projekt ustawy zawiera 105 stron.

W najbliższym czasie na blogu pojawią wpisy dotyczące nowych zmian w prawie zamówień publicznych, w szczególności po uchwaleniu ostatecznego tekstu nowelizującej ustawy.

Późniejsza data na wydruku z CEIDG niż na złożonej ofercie

wydruk z ceidg

Poniżej przykład z praktyki przy uzupełnianiu brakujących dokumentów:

Wykonawca złożył ofertę w terminie, ale nie załączył wydruku z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwał wykonawcę do uzupełnienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załącza jednak wydruk z CEIDG na dzień złożenia odpowiedzi na wezwanie. Następnie wykonawca zostaje wykluczony z postępowania z powodu błędnego uzupełnienia odpisu z CEIDG.

Jak w takim przypadku uzupełnić brakujące dokumenty by nie zostać wykluczonym?

Samo załączenie wydruku z CEIDG z datą późniejszą niż na dzień otwarcia ofert jest niewystarczające, gdyż z takiego wydruku nie wynika, czy wykonawca na dzień składania ofert podlegał wykluczeniu z postępowania czy nie. Zamawiający ma podstawę do wykluczenia wykonawcy. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia.

Rozwiązaniem może być pobranie ze strony ze strony http://prod.ceidg.gov.pl tzw. „historii wpisu”, która zawiera informacje o wcześniejszych zmianach danych udostępnianych w ewidencji działalności gospodarczej, tj. jakie były aktualne wpisy w ewidencji w określonym przedziale czasowym.

Wykonawca przygotowując odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków powinien załączyć oba dokumenty, tj. aktualny wydruk z CEIDG oraz całą historię wpisu, zaznaczając jednocześnie, że mimo iż data obu dokumentów jest późniejsza niż data otwarcia ofert, to z obu łącznie przedłożonych dokumentów wynika, iż na dzień składania ofert nie było podstaw do jego wykluczenia. Treść obu dokumentów wskazuje jednoznaczne jakie zmiany zostały dokonane w okresie do 6 miesięcy przed terminem składania ofert a datą aktualnego wydruku.

Zamawiający otrzymując wydruk z CEIDG wraz z historią wpisu nie powinien oceniać jedynie daty sporządzenia wydruku, ale przeanalizować okoliczności wskazane przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie.

By uniknąć na przyszłość takich sytuacji dobrym rozwiązaniem jest ściąganie przez wykonawcę wydruku ze strony CEIDG raz na miesiąc i przechowywanie pliku PDF na komputerze.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej

pełnomocnictwo

Oferty przygotowywane są często do ostatniej chwili. Gdy oferta jest już prawie gotowa, niekiedy zdarza się, że brakuje kogoś z zarządu lub właściciela działalności gospodarczej by móc wysłać ofertę, a czas nagli. By uniknąć takich sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze przygotowanie pisemnego pełnomocnictwa dla pracownika, który w imieniu właściciela firmy podpisze odpowiednie dokumenty.

Przygotowując pełnomocnictwo warto zwrócić uwagę na kilka elementów, których nie powinno zabraknąć. W razie wątpliwości co do treści dokumentu pełnomocnictwa zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia braków.

Podstawowe elementy pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące elementy:

1) data i miejsce wystawienia pełnomocnictwa;

2) wskazanie osoby, której udzielane jest pełnomocnictwo przez wskazanie jej imienia i nazwiska i nr dowodu osobistego. Przy nowych dowodach adres zamieszkania nie jest podawany, dlatego w pełnomocnictwie nie jest wskazane podawanie adresu, którego nie można już zweryfikować na podstawie dowodu;

3) wskazanie podmiotu, który ma być reprezentowany (nazwa firmy i jej adres);

4) wskazanie zamawiającego oraz nazwy postępowania o zamówienie publiczne, chyba że pracownik ma stałe pełnomocnictwo do podejmowania czynności przy każdej składanej ofercie;

5) zakres pełnomocnictwa (o tym mowa poniżej);

6) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, tj. członka zarządu lub podpis właściciela działalności gospodarczej.

Zakres pełnomocnictwa

Problemy powstają przy sformułowaniu czynności, do których upoważnia się danego pracownika. Udzielone pełnomocnictwo może obejmować wszystkie lub konkretne czynności związane z ubieganiem się firmy o udzielenie zamówienia. Poniżej przedstawiam przykłady zakresu czynności:

  • podpisanie pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • podpisanie oferty,
  • prawo do złożenia, podpisania i udzielania wyjaśnień w zakresie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wszelkich innych dokumentów związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • podpisanie wniosku o zapoznanie się z treścią złożonych ofert,
  • prawo do złożenia, podpisania i udzielania wyjaśnień w zakresie wniosku o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń wymaganych na etapie kwalifikacji do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
  • negocjowanie warunków realizacji zamówienia oraz warunków umowy w postępowaniach prowadzonych w trybach negocjacyjnych,
  • prawo do złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą lub braku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
  • podejmowanie innych decyzji i czynności prawnych, składania oświadczeń wiedzy i woli w związku z ubieganiem się firmy o udzielenie zamówienia publicznego,
  • podpisanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Warto rozważyć przygotowanie stałego pełnomocnictwa dla pracownika, który będzie podejmował czynności w imieniu swojego pracodawcy w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wtedy dokument pełnomocnictwa nie będzie zawierał wskazania nazwy konkretnego postępowania.